Säännöt

1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suojasa ry ja sen kotipaikka on Oulu.

2 Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää lapsiperheiden ja lasta odottavien hyvinvointia. Tarkoituksena on myös tukea lapsiperheiden arkea, tarjota vertaistukea ja edistää lapsiperheiden verkostoitumista.

Lisäksi yhdistys pyrkii ylläpitämään ja edistämään jäsentensä keskinäistä yhteistoimintaa.

3 Yhdistyksen toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi voittoa tavoittelematta:

– Järjestää ja ylläpitää vertaistukiryhmiä ja tapahtumia lapsiperheille
– Järjestää lapsiperheille harrastus- ja virkistystoimintaa
– Järjestää tarkoitukseen sopivia neuvonta-, ohjaamis-, tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia
– Suunnitella ja järjestää koulutusta
– Toimia yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa kotimaisten ja kansainvälisten järjestöjen, viranomaisten ja muiden tavoitteidensa kannalta merkityksellisten tahojen kanssa
– Liittyä yllämainittuihin järjestöihin sen ollessa tarkoituksenmukaista
– Ylläpitää www-sivuja, keskustelufoorumia, jäsenlehteä ja olla aktiivinen sosiaalisessa mediassa
– Osallistua julkiseen keskusteluun

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:

– Kerätä jäsenmaksuja, anoa apurahoja ja avustuksia, myydä alaan liittyviä julkaisuja tai jäsentuotteita
– Ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja
– Toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä
– Järjestää maksullisia kursseja
– Järjestää huvitilaisuuksia ja keräyksiä
– Omistaa toimintaansa varten tarpeellista omaisuutta

Lisäksi yhdistys voi myydä mainostilaa kirjallisissa ja sähköisissä materiaaleissaan

4 Yhdistyksen jäsenet

Yhdistykseen voi liittyä varsinaiseksi jäseneksi jokainen 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö ja oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniajäseneksi voidaan kutsua hallituksen esityksestä henkilö, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoitusta. Kunniajäsenen kutsuu yhdistyksen kokous. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

5 Jäsenten velvollisuudet

Yhdistyksen varsinainen jäsen on velvollinen suorittamaan yhdistykselle vuotuisen jäsenmaksun. Kannatusjäsen on velvollinen suorittamaan yhdistykselle vuotuisen jäsenmaksun. Kunniajäsen ei ole velvollinen maksamaan jäsenmaksua. Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruuden kummallekin jäsenryhmälle erikseen päättää yhdistyksen vuosikokous.

Jäsenmaksun lisäksi jäsen on velvollinen päivittämään yhteystietonsa.

6 Jäsenten oikeudet

Yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä on tasavertainen oikeus osallistua yhdistyksen toimintaan, käyttää äänioikeutta ja tulla valituksi yhdistyksen toimielimiin.

Jäsenellä on oikeus tehdä aloitteita yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi. Hallituksen on käsiteltävä tehdyt aloitteet ja selostettava yhdistyksen kokouksissa tai muulla tavoin, mihin toimiin se on aloitteiden johdosta ryhtynyt.

7 Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt suorittamatta vuotuisen jäsenmaksunsa.

8 Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4-6 muuta varsinaista jäsentä, sekä 0-2 varajäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen ulkopuolelta valituilla toimihenkilöillä ei ole hallituksen kokouksessa äänioikeutta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa arpa.

Hallituksen jäsenet valitsee ja erottaa aina yhdistyksen kokous. Hallitus ei voi itse erottaa omia jäseniään tai täydentää itseään.

Hallituksen jäsen voi erota hallituksesta ilmoittamalla siitä hallitukselle. Jos yksi jäsen eroaa ja jäljellä olevat jäsenet muodostavat vielä päätösvaltaisen hallituksen, voi yhdistys toimia näin seuraavaan hallituksenvalintakokoukseen saakka.

Hallitus on vastuussa toiminnastaan yhdistyksen kokoukselle.

9 Toiminnantarkastajat

Yhdistyksellä on varsinaisia toiminnantarkastajia 1-2 ja varatoiminnantarkastajia 1-2. Toiminnantarkastajien toimikausi on kalenterivuosi ja heidät valitaan yhdistyksen syyskokouksessa.

10 Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta.

Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

11 Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous syys-marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kannatusjäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Äänioikeutettu jäsen voi valtuuttaa asiamiehen edustamaan häntä ja käyttämään äänioikeuttaan yhdistyksen kokouksessa. Asiamiehen tulee olla yhdistyksen jäsen. Asiamies saa käyttää äänioikeutta enintään kolmen jäsenen puolesta. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. Etäosallistuminen yhdistyksen kokouksiin on mahdollista, tästä tulee ilmoittaa hallitukselle vähintään viikkoa ennen kokousta.

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

– Kokouksen avaus
– Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
– Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
– Hyväksytään kokouksen työjärjestys
– Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
– Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
– Käsitellään hallituksen mahdollinen lisäys talousarvioon ja toimintasuunnitelmaan
– Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

– Kokouksen avaus
– Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
– Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
– Hyväksytään kokouksen työjärjestys
– Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
– Valitaan hallituksen puheenjohtaja
– Valitaan hallitukseen 4-6 jäsentä ja 0-2 varajäsentä
– Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille 1-2 varatoiminnantarkastajaa
– Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun, mutta viimeistään 2 viikkoa ennen kokousta.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

12 Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallitus kutsuu yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsu voidaan toimittaa sähköpostilla, kirjeitse tai julkaista yhdistyksen internetsivuilla.

13 Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

14 Yhdistyksen nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä. Hallitus voi antaa nimenkirjoitusoikeuden erikseen nimeämälleen henkilölle.